Gratis levering vanaf €50 | 3-4 werkdagen
Si Tendenze

Algemene voorwaarden

ART. 1 ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing bij elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Si Tendenze.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten. Behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard door Si Tendenze.
 • De klant verklaart bij het plaatsen van een bestelling kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Het plaatsen van een bestelling houdt dan ook het aanvaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden in.
 • De kleuren van de artikelen op de website kunnen, al naargelang de instellingen van uw computer, verschillen met de kleuren in realiteit. Hou hier rekening mee!
 • De vermelde prijzen op het moment van bevestiging van de bestelling zijn de gehanteerde prijzen, inclusief BTW en taksen conform de Belgische wetgeving.
 • Na het bevestigen van uw bestelling ontvangt u van Si Tendenze een bevestigingsmail na de betaling.
 • Bestellingen waarvan de betaling niet in ons bezit is binnen de 14 dagen na besteldatum worden automatisch uit ons bestand verwijderd en dus niet meer behandeld.
 • De bestelde goederen worden slechts verzonden na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling, tenzij anders is overeengekomen.
 • Bestellingen worden verzonden via B-Post.
 • Goederen die niet voorradig zijn of door overmacht niet kunnen geleverd worden, zullen na overleg met de klant, nagestuurd of terugbetaald worden via overschrijving.
 • Betalen kan via mastercard-visa-bancontact en payconic

1.1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

 • Naam: Silke Croeckaert (Si Tendenze)
 • Maatschappelijke zetel: Rustoordstraat 4, 9300 Aalst
 • E-mail: info@si-tendenze.be
 • Ondernemingsnummer: BE 0780.443.984

Art. 2 Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand op het moment van de plaatsing van de bestelling en door de betaling hiervan door de klant.

Art. 3 aansprakelijkheid

Indien het geleverde product niet aan de eisen voldoet, heeft de klant recht op vervanging of terugbetaling.

De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, incompleet is of niet voldoet aan hetgeen in redelijkheid kan worden verwacht, dan dient de klant deze gebreken schriftelijk te melden via info@sitendenze.be. De melding moet gebeuren alvorens men overgaat tot terugzending en de reden moet meegedeeld worden.

Deze melding moet gebeuren binnen 14 kalenderdagen na datum van de levering. Indien deze melding niet is gebeurd binnen deze termijn, geldt het onweerlegbaar vermoeden dat de klant de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard. In dat geval kan er in hoofd van Si Tendenze geen enkele vorm van aansprakelijkheid worden weerhouden.
Si Tendenze kan niet aansprakelijk worden gesteld indien
 • de klant de geleverde zaken zelf gerepareerd en/of bewerkt heeft of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
 • de verzegeling verbroken wordt;
 • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen
 • de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig worden behandeld in strijd met onze aanwijzingen en/of de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

  ART. 4 leveringsvoorwaarden

  Si Tendenze zal handelen zoals een goede huisvader. Wij nemen de bestelling in ontvangst en zullen deze uitvoeren.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van de goederen tijdens de levering.

  Art. 5 Betalingsmogelijkheden

  Bij Si Tendenze is het mogelijk om uw bestelling af te halen op het adres van de maatschappelijke zetel en op dat moment ook ter plaatse te betalen.

  Op de website van Si Tendenze kan betaald worden via overschrijving. De bestelde goederen/producten zullen pas verzonden worden na ontvangst van de betaling.

  Art. 6 Herroepingsrecht

  Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming – 6/4/2010:

  Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen.

  Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

  Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

  Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in te rekenen vanaf de dag na de levering aan de consument.

  Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Om recht te hebben op retournering dient de klant Si Tendenze binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen via e-mail op het adres info@sitendenze.be welke goederen de klant wenst te retourneren. De maximum retourtermijn bedraagt 14 kalenderdagen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

  Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele staat aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten: ongedragen en ongewassen. De retourzendingen worden uitsluitend aanvaard indien u zorgzaam bent omgegaan met het product en de verpakking. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Si Tendenze er zorg voor dat binnen 10 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de gemaakte verzendkosten, aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de klant.

  Indien Si Tendenze de retour niet binnen 18 kalenderdagen na ontvangst vaststelt, wordt deze niet meer geaccepteerd en heeft de klant tevens geen recht meer op terugbetaling van het aangekochte goed.

  art. 7 De verzending en de verzendkosten

  De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.

  Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product.

  In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren om het moment van de levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

  art. 8 Bindende werking algemene voorwaarden

  Door elke elektronische bestelling verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Si Tendenze. Deze zijn onder elk beding bindend. De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de klant.